درباره ما

02632221003 تلفن ثابت
درباره ما

فارغ تحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مریم محمدی ورودی سال85 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 34 ، فارغ تحصیل در سال 91


عضو بنیاد نخبگان کرج


 

تماس بگیرید